Tswv Teb Ua Taus (in Hmong)

$0.00

Free MP3 download of workshop audio from MOSES 2018.

Mouameng Yang
Friday 1:30

Hauv Hmoob tej zej zos txoj kev ua teb yog ib yam haujlwm thiab nws yog ib txoj “kev ua neej” rau coob tus. Hmoob cov tswv teb uas tuaj txawv tebchaws tuaj mas feem ntau yeej ua teb dhau lub caij lawv so haujlwm. Kev ua teb yog ib qho hnyav thiab siv zog uas yuav tsum muaj zog, thev taus ntev, thiab muaj siab tiag mas thiaj ua taus. Qhov rooj cob qhia no yuav piav txog cov kev zoo thiab kev nyuaj ntawm txoj kev cog tej zaub thiab txiv hmab txiv ntoo uas tsis rau tshuaj. Cov tswv teb yuav xyaum thiab kawm txog cov tswv yim qoj ib ce uas yuav pab kom muaj zog, txav tau zoo, thiab nyob zoo kom thiaj li ua taus haujlwm, muaj kev kaj huv, thiab nyob zoo thaum ua teb thiab thaum nyob tom tsev.

Mouameng Yang yog tus npaj cov koom haum rau lub Hmong American Partnership (HAP), nyob hauv Saint Paul, Minn. Nws kawm tiav nws daim bachelor’s rau faim kinesiology tim lub University of Minnesota, uas yog kawm txog neeg kev siv tes taw thiab cob kom rov txawj siv.